Ships hit by U-boats during WWII

NationalityPersons
British40,072
American16,721
Norwegian7,049
Indian3,849
Dutch3,749
Canadian2,587
Italian2,528
Chinese1,658
French1,499
Danish1,069
Belgian1,037
Swedish794
Greek650
Irish603
Australian422
South African321
Polish293
Soviet207
Icelandic193
Brazilian189
Portuguese186
Cuban159
Estonian158
Yugoslavian154
Finnish148
Maltese144
Puerto Rican142
German132
New Zealand130
Philippine123
Spanish119
Latvian115
Malay87
Egyptian71
Faroese56
Mexican54
Honduran52
Chilean50
Venezuelan34
Nigerian30
Russian27
Palestinian25
Uruguayan20
Libyan19
Argentinian16
Ecuadorian14
Iraqi10
Czechoslovakian10
Austrian10
Swiss9
Hungarian9
Colombian9
Lithuanian6
Romanian6
Cyprian4
Panamanian4
Dominican4
Japanese4
Haitian3
Luxembourgian2
Nicaraguan2
Peruvian2
Iranian1
Korean1
Salvadoran1
Tunisian1
Liberian1
Costa Rican1
Maldivian1
Turkish1