Ships hit by U-boats during WWII

NationalityPersons
British40,101
American16,732
Norwegian7,036
Indian3,849
Dutch3,749
Canadian2,588
Italian2,528
Chinese1,658
French1,499
Danish1,070
Belgian1,037
Swedish794
Greek650
Irish603
Australian423
South African321
Polish293
Soviet207
Icelandic193
Brazilian189
Portuguese186
Estonian160
Cuban159
Yugoslavian154
Finnish148
Maltese144
Puerto Rican143
German132
New Zealand130
Philippine124
Spanish119
Latvian115
Malay87
Egyptian71
Faroese56
Mexican54
Honduran52
Chilean50
Venezuelan34
Nigerian30
Russian27
Palestinian26
Uruguayan20
Libyan19
Argentinian16
Ecuadorian14
Czechoslovakian10
Austrian10
Iraqi10
Hungarian9
Colombian9
Swiss9
Romanian6
Lithuanian6
Panamanian4
Dominican4
Japanese4
Cyprian4
Haitian3
Nicaraguan2
Peruvian2
Luxembourgian2
Tunisian1
Liberian1
Costa Rican1
Maldivian1
Turkish1
Iranian1
Korean1
Salvadoran1