Ships hit by U-boats during WWII

NationalityPersons
British40,125
American16,734
Norwegian7,000
Indian3,849
Dutch3,750
Canadian2,592
Italian2,528
Chinese1,658
French1,500
Danish1,070
Belgian1,037
Swedish794
Greek651
Irish619
Australian427
South African325
Polish294
Soviet207
Icelandic193
Brazilian189
Portuguese186
Cuban160
Estonian160
Yugoslavian154
Finnish148
Maltese146
Puerto Rican145
German132
New Zealand130
Philippine125
Spanish121
Latvian115
Malay87
Egyptian71
Faroese56
Mexican54
Honduran52
Chilean50
Nigerian39
Venezuelan34
Russian27
Palestinian26
Uruguayan20
Libyan19
Argentinian16
Ecuadorian14
Austrian10
Iraqi10
Czechoslovakian10
Swiss9
Hungarian9
Colombian9
Lithuanian6
Romanian6
Dominican4
Japanese4
Cyprian4
Panamanian4
Haitian3
Luxembourgian2
Nicaraguan2
Peruvian2
Costa Rican2
Iranian1
Korean1
Salvadoran1
Tunisian1
Liberian1
Maldivian1
Turkish1