Ships hit by U-boats during WWII

NationalityPersons
British40,656
American17,094
Norwegian6,991
Indian3,860
Dutch3,753
Canadian2,606
Italian2,546
Chinese1,658
French1,501
Danish1,079
Belgian1,039
Swedish805
Greek654
Irish628
Australian429
South African329
Polish294
Soviet207
Icelandic193
Brazilian189
Portuguese186
Estonian161
Maltese160
Cuban160
Puerto Rican157
Yugoslavian156
Finnish149
German134
Philippine132
New Zealand131
Spanish124
Latvian117
Malay87
Egyptian72
Faroese56
Mexican54
Honduran53
Chilean50
Nigerian39
Venezuelan34
Russian28
Palestinian26
Uruguayan22
Libyan19
Argentinian16
Ecuadorian14
Iraqi10
Czechoslovakian10
Swiss10
Austrian10
Hungarian9
Colombian9
Lithuanian6
Romanian6
Cyprian4
Panamanian4
Dominican4
Japanese4
Peruvian3
Haitian3
Iranian2
Luxembourgian2
Costa Rican2
Nicaraguan2
Turkish2
Korean1
Salvadoran1
Lebanese1
Tunisian1
Liberian1
Maldivian1