Crew list of Ships hit by U-boats


V.P. Yemel’yanov

Merchant Navy. Soviet

Died  17 Aug 1942

Roster information listed for V.P. Yemel’yanov


ShipTypeRank / roleAttacked onBoat
KomsomoletsSteam tugMachinist17 Aug 1942 (+)U-209

Crew list for Ships hit by U-boats