Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

Arktyczne Konwoje 1941-1945

By Woodman, Richard
(The Arctic Convoys 1941-1945)
2002, Dom Wydawniczy Bellona
ISBN 8311094155
Hardcover
book is in Polish language

Descripton: Excellent and complete work, possibly the best book yet written on the Arctic convoys. Well written and fun to read and a mixture of historical facts and stories told by the men involved.

Najbardziej wszechstronna i wnikliwa w œwiatowej literaturze marynistycznej monografia konwojów, organizowanych w latach 1941–1945 na Pó³nocnym Atlantyku. Dostarczano wtedy broñ, amunicjê i sprzêt wojenny do ZSRR. Konwoje by³y czêsto atakowane i dziesi¹tkowane przez niemieckie okrêty podwodne i nawodne oraz samoloty startuj¹ce z baz w Norwegii. Ksi¹¿ka zawiera pe³n¹ dokumentacjê dzia³añ konwojów wraz z poszczególnymi znacz¹cymi dla ich przebiegu epizodami. Autor spogl¹da te¿ na ów okres z perspektywy ludzkiej, osobistej marynarzy i cz³onków za³óg okrêtów wojennych. Pisze te¿ o polityczno-gospodarczych nastêpstwach zaopatrywania Rosji t¹ drog¹ – ZSRR sta³ siê m.in. dziêki temu dominuj¹c¹ stron¹ w wojnie i w latach powojennych. (Description taken from Polish editor's site: http://ksiegarnia.bellona.pl/ksiazka.bhtml?id_ksiazki=740 )

- This book has been translated from another language.