Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

Pancernik Bismarck

By Müllenheim-Rechberg, Burkard
(Battleship Bismarck)
2000, Wydawnictwo FINNA
ISBN 8390507382
Hardcover
book is in Polish language

Descripton: The history of the famous battleship Bismarck written by a survivor.

Opowieœæ o najs³ynniejszym bodaj¿e niemieckim okrêcie II wojny œwiatowej, a tak¿e relacja z ¿ycia cz³owieka, którego los rzuci³ w wir wojny, choæ on sam by³ antynazist¹. Przede wszystkim jest to najpe³niejsza historia "Bismarcka", oparta zarówno na relacjach ocala³ych rozbitków, jak i na dokumentacji niemieckiej oraz brytyjskiej. Autor przedstawia wszystkie hipotezy dotycz¹ce zag³¹dy "Bismarcka", ³¹cznie z t¹, ¿e okrêt tak naprawdê nie zaton¹³ w wyniku rozstrzelania przez okrêty brytyjskie, lecz uleg³ samozatopieniu. cover on site: http://ksiazki.wp.pl/katalog/ksiazki/ksiazka.html?kw=30650

- This book has been translated from another language.