Naval Warfare Books

Info on selected title
Search Now:

Polska Marynarka Wojenna w 1939 roku. Czesc 1

W przededniu wojny

By Dyskant, Józef Wieslaw
(Polish Navy in 1939. Part 1: Before the War)
2003, AJ Press
Hardcover, 200 pages, 199 b&w photos, 4 schemes, 6 drawings, 4 maps
book is in Polish language

Descripton: 1939 was a special year for Polish Navy. A time of ordeal came for sea and river fleets. First part of the book is devoted to pre-war period: preparations and armaments. The monograph by well-known Polish historian professor J. W. Dyskant is illustrated with nearly 200 photos. Part two is being prepared now.

Rok 1939 by³ rokiem specjalnym dla Polskiej Marynarki Wojennej. Flotylla Rzeczna i Flota Morska poddane zosta³y ciê¿kiej próbie. Pierwsza z dwóch czêœci ksi¹¿ki poœwiêconej tym dramatycznym czasom dotyczy okresu przedwojennego - przygotowañ i zbrojeñ. Ksi¹¿ka napisana przez uznany autorytet - profesora J. Dyskanta - jest zilustrowana prawie dwoma setkami historycznych zdjêæ. Czêœæ druga jest obecnie w przygotowaniu. description taken from polish editors site: http://www.aj-press.home.pl/bik2_ang.HTM