Wolfpacks

Schill 3

This Wolfpack operated from 18 Nov 1943 to 22 Nov 1943.

Notes:

U-boats involved with this Wolfpack were:

U-boatCommanderFromToNotesMap
U-212Helmut Vogler18 Nov 194322 Nov 1943 A
U-391Gert Dültgen18 Nov 194322 Nov 1943 B
U-424Günter Lüders18 Nov 194322 Nov 1943 C
U-542Christian-Brandt Coester18 Nov 194322 Nov 1943 D
U-618Kurt Baberg18 Nov 194322 Nov 1943 E
U-714Hans-Joachim Schwebcke18 Nov 194322 Nov 1943 F
U-764Hanskurt von Bremen18 Nov 194322 Nov 1943 G
U-843Oskar Herwartz18 Nov 194322 Nov 1943 H
U-967Herbert Loeder18 Nov 194322 Nov 1943 I
9 boats.

Daily positions of Wolfpack Schill 3


Return to Wolfpacks main page